1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Regulamin określa warunki rezerwacji apartamentów zamieszczonych na stronie moj-sopot.pl oraz określa zasady korzystania z nich podczas pobytu.
  2. Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z akceptacją postanowień regulaminu.
 2. REZERWOWANIE APARTAMENTU
  1. Rezerwacji można dokonać za pomocą:
   a) strony internetowej moj–sopot.pl
   b) telefonicznie – pod numerem tel. +48 796 395 277
   c) e-mail – wysyłając wiadomość na adres: apartamenty@moj-sopot.pl
  2. Po dokonaniu rezerwacji apartamentu, Klient otrzymuje informację zwrotną w postaci rezerwacji wstępnej, w której zawarte są informacje dotyczące płatności i terminu wpłaty zadatku.
  3. Rezerwacja jest potwierdzona w momencie otrzymania wpłaty zadatku w wysokości 30% wartości rezerwacji przy pomocy transakcji online bądź bezpośrednio na konto 27 1910 1048 2684 5450 9699 0001. Brak wpłaty w terminie dwóch dni oznacza odstąpienie od Umowy oraz automatyczne anulowanie rezerwacji wstępnej.
  4. Klient zobowiązany jest do zapłaty pozostałej część wartości rezerwacji najpóźniej w dniu przyjazdu gotówką lub przelewem na konto (w chwili odbioru kluczy należy przedstawić potwierdzenie dokonania wpłaty).
  5. Klient może bezpłatnie odwołać rezerwację w terminie do 30 dni przed przyjazdem, wówczas wpłacony zadatek jest w całości zwracany. Odwołanie rezerwacji po tym terminie skutkuje utratą wpłaconego zadatku.
  6. Należność za usługę nie uwzględnia opłaty klimatycznej. Firma AMS Piotr Podgórski pobiera opłatę uzdrowiskową w wysokości 4,20 zł za dobę za osobę, zgodnie z uchwałą nr XXXIII/455/2013 Rady Miasta Sopotu z dnia 8 listopada 2013 r. Opłata uzdrowiskowa wynosi 50 % stawki ustalonej dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności (należy okazać dokument potwierdzający, że dana osoba jest osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności). Opłata uzdrowiskowa wynosi 10 % stawki ustalonej dla inwalidów i kombatantów wojennych (należy okazać dokument potwierdzający, że dana osoba jest kombatantem bądź inwalidą wojennym). Opłatę klimatyczną należy uiścić w gotówce wraz z należnością za usługę.
 3. ZMIANY W REZERWACJI / ANULOWANIE REZERWACJI
  1. W przypadku odwołania rezerwacji do 30 dni przed przyjazdem zadatek jest zwracany na konto Klienta.
  2. Jeżeli w trakcie trwania pobytu Klient dokona skrócenia bądź anulowania rezerwacji to nie ma możliwości ubiegania się o zwrot kosztów za niewykorzystany okres.
  3. Firma AMS Piotr Podgórski ma prawo, w przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej anulować umowę najmu. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste Klienta lub jego majątku, z powodów niezależnych od firmy AMS Piotr Podgórski, nie będzie mogło być zagwarantowane. Kwoty wpłacane przez Klienta podlegają natychmiastowemu zwrotowi, z potrąceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.
 4. ZAMELDOWANIE
  1. Klient zobowiązany jest do poinformowania firmy AMS Piotr Podgórski najpóźniej na dobę przed przyjazdem o planowanej godzinie przyjazdu do apartamentu drogą telefoniczną pod nr tel. +48 796 395 277 lub apartamenty@moj-sopot.pl.
  2. Przyjazdy gości do apartamentów możliwy jest od godziny 16:00 do 20:00.
  3. Zameldowanie w innych godzinach jest możliwe, uzależnione jest od dostępności danego apartamentu i musi być uzgodnione z obsługą firmy AMS Piotr Podgórski.
  4. Osoba dokonująca meldunku ma prawo do odmowy wydania kluczy w przypadku, gdy Klient:
   a) nie posiada ważnego dowodu tożsamości
   b) znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających
   c) zachowuje się w sposób agresywny.
  5. . Firma AMS Piotr Podgórski ma prawo podczas zameldowania w apartamencie  do pobrania w gotówce kaucji zwrotnej w kwocie 500 złotych. Kaucja zwracana jest w dniu wyjazdu po wcześniejszym sprawdzeniu stanu apartamentu przez obsługę AMS Piotr Podgórski.
 5. WYMELDOWANIE
  1. Wyjazd Klienta z apartamentu odbywa się do godziny 11.00.
  2. Wymeldowanie Klienta po godzinie 11.00 jest możliwe, uzależnione jednak od dostępności danego apartamentu i musi być uzgodnione z obsługą firmy AMS Piotr Podgórski.
  3. Nieuzgodnione przedłużenie godziny opuszczenia apartamentu równoznaczne jest z zapłatą za kolejną dobę bez możliwości pozostania w nim.
 6. OBOWIĄZKI  I ODPOWIEDZIALNOŚĆ KLIENTA
  1. Klient zobowiązany jest do przestrzegania ciszy nocnej obowiązującej we wszystkich apartamentach firmy AMS Piotr Podgórski w godzinach od 22:00 do 07:00. W przypadku zgłoszonej skargi bądź interwencji policji firma AMS Piotr Podgórski ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym bez obowiązku zwrotu kwoty należności z tytułu pozostającego okresu rezerwacji.
  2. Palenie tytoniu jest zabronione we wszystkich apartamentach. Łamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych w apartamencie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na  pokrycie kosztów dearomatyzacji lokalu w wysokości 500 złotych.
  3. Pobyt zwierząt możliwy jest w wybranych apartamentach po wcześniejszym uzgodnieniu z obsługą firmy AMS Piotr Podgórski.
  4. Klient ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych znajdujących się w apartamencie powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
  5. Klient zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania obsługi firmy AMS Piotr Podgórski o ewentualnych uszkodzeniach i brakach zastanych w apartamencie oraz do zgłoszenia szkód wyrządzonych przez siebie podczas pobytu.
  6. Klient zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia apartamentu, dokładnego zamykania drzwi wejściowych i okien przy każdorazowym jego opuszczeniu oraz staranne przechowywanie kluczy bez dostępu do nich osób postronnych.
 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Firma AMS Piotr Podgórski nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody majątkowe lub osobiste poniesione przez Klienta lub osoby trzecie w trakcie realizacji Umowy.
  2. Firma AMS Piotr Podgórski nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy gości pozostawione w apartamentach.
  3. Firma AMS Piotr Podgórski nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności powstałe podczas pobytu związane z: pracami budowlanymi lub  wykończeniowymi jakie mogą być prowadzone na terenie obiektu, w którym usytuowany jest apartament, przerwami w dostawie mediów (m. in. prądu, wody, c.o.).
  4. Rezerwujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z rezerwacją, umieszczeniem w bazie danych Klienta oraz w celach marketingowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez klienta jest firma AMS Piotr Podgórski z siedzibą w Sopocie przy ul. Bohaterów Monte Cassino 39/8, NIP: 5851405260, REGON: 364077704.  Dane te są przetwarzane tylko i wyłącznie na potrzeby realizacji Umowy zgodnie z obowiązującym prawem polskim i ustawą o ochronie danych osobowych. Dane nie będą przekazywane ani udostępniane osobom trzecim.
  5. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy firmą AMS Piotr Podgórski, a Klientem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby firmy AMS Piotr Podgórski.

Pobierz regulamin